Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.kompletnitra.sk

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci
Komplet K&K, s.r.o.
Staničná 2, 949 01 Nitra
IČO:  47 578 548
DIČ: 2024003696
IČ DPH: SK2024003696
OR vedený Okresným súdom Nitra odd.: SRO, vložka č.: 36535

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj OOPP

Číslo účtu:
IBAN (EUR): SK54 7500 0000 0040 2022 5184

Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kompletnitra.sk

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:
•    Hlavné vlastnosti tovaru
•    Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného
•    Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
•    Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informácia o podmienkach vypovedania zmluvy

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.kompletnitra.sk
Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim. V prípade, že sa tovar vypredal,  Vám poskytneme ďalšie informácie ohľadom dodania vypredaného produktu. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Platba za tovar

Na dobierku, čiže pri prebratí tovaru od doručovateľa alebo vopred prevodom na účet v ČSOB Banke,

IBAN: SK54 7500 0000 0040 2022 5184


Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť na eshop@kompletnitra.sk v predmete je nutné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá vlastnosť výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 pracovných dní. Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). Za tovar nebola uskutočnená úhrada po dobu 10 dní od odoslania objednávky.

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh tovaru.
V prípade, že tovar nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania tovaru. Objednaný tovar predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania tovaru je väčšinou do 3-5 pracovných dní od potvrdenia prijatia platby za objednávku predávajúcim, v ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky a pod. Spolu s tovarom sa elektronicky zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Faktúra sa zasiela na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak nie je emailová adresa uvedená, posielame faktúru v papierovej forme spolu s tovarom.

Poplatky za dopravu (poštovné)  nie sú v cene tovaru.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručný servis zabezpečuje výrobca. Kupujúci je povinný sa starať o zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom e-mailu eshop@kompletnitra.sk alebo na tel. čísle 037/6510026. Vady zistené pri prevzatí tovaru treba ihneď reklamovať zápisom u kuriéra a tovar neprevziať.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kompletnitra.sk.